Peinture No 13 Theoung Mim, Cambodge…

Peinture No 13 Theoung Mim, Cambodge